Terms of Use

Η εταιρεία με την επωνυμία «THE MAKERS OE» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πραξιτέλους  αρ. 37, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 801363634  και Δ.Ο.Υ Α’ ΑΘΗΝΩΝ έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα «www.themakersathens.gr» πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@themakersathens.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης των πελατών +30 210 3311373.


H The Makers OE και οι υπηρεσίες της διατίθενται σύμφωνα με τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις και τους κανόνες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας. H The Makers OE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο σε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγής ή προσθήκης στους όρους.

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για να κάνετε αγορές στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ειδικότερα, θα πρέπει να δώσετε το πραγματικό σας όνομα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και άλλες πληροφορίες που θα σας ζητηθούν. Επιπλέον, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τις λεπτομέρειες πληρωμής που δηλώνετε και να επιβεβαιώσετε ότι είστε το πρόσωπο που αναφέρεται στις πληροφορίες που δώσατε. Οι πληροφορίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται, μεταφέρονται ή πωλούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιβληθεί από Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, καταλόγων προϊόντων κλπ. ανήκει στην εταιρεία ή η εταιρεία κατέχει νομίμως άδεια χρήσης αυτών, το οποίο αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ή/και των τυχόν δικαιούχων αντιστοίχως και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και περί εμπορικών σημάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό λειτουργό της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας. Η χρήση του περιεχομένου αυτού στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης του από τρίτους.

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η προβολή των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας έχει το χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες για την υποβολή πρότασης αγοράς των προϊόντων και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της εταιρείας για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια αυτών.

Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία ο πελάτης συναινεί στην λήψη όλων των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα οποία πρέπει να φροντίζει να μπορούν να φτάσουν σε αυτόν και να τα διατηρεί καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής. Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι η περιγραφόμενη στους παρόντες όρους επικοινωνία και ο τρόπος διεξαγωγής αυτής  καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσης όσον αφορά στην παραγγελία, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί.

Προβλέπεται η δυνατότητα τηλεφωνικών παραγγελιών στην τηλεφωνική γραμμή +30 2103311373. Στην περίπτωση αυτή, αν  υπάρχει η δυνατότητα από τον πελάτη, αποστέλλονται σε αυτόν τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει στον αρμόδιο εκπρόσωπό μας. Σε διαφορετική περίπτωση ο πελάτης αποδέχεται ότι η επιβεβαίωση της παραγγελίας που θα καταγραφεί στην τηλεφωνική συνομιλία αποτελεί πλήρη απόδειξη της συνολικής παραγγελίας και του τιμήματος αυτής και ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσης και επιβεβαίωσης παραγγελίας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Επιπροσθέτως ο πελάτης αποδέχεται ότι οι κλήσεις, όπως ενημερώνεται στην αρχή κάθε τηλεφωνικής συνομιλίας, καταγράφονται για λόγους ασφαλείας και καλύτερης εκτέλεσης της παραγγελίας. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οποιοδήποτε οικονομικό στοιχείο δεν αποθηκεύεται στο σύστημά της εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν και στις τηλεφωνικές παραγγελίες άπαντες οι παρόντες όροι χρήσης της ιστοσελίδας.

Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας και εφόσον παραληφθεί από την εταιρεία η πρόταση αγοράς από τον πελάτη και γίνει αποδεκτή, ο πελάτης θα λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία έχει λάβει και αποδεχτεί την παραγγελία. Εφόσον ο πελάτης προχωρήσει στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας  μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, όπως περιγράφεται παρακάτω.Η σύμβαση αγοράς θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί μόνο αφότου εγκριθεί η πληρωμή και χρεωθεί η πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με αντικαταβολή, τότε η επιβεβαίωση της παραγγελίας βάσει της οποίας θα παραδοθούν τα προϊόντα θα τελεί υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση.

Στη συνέχεια, η παραγγελία περνά στο στάδιο της συλλογής προς διεκπεραίωση και θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα όταν τα προϊόντα δρομολογηθούν για την αποστολή τους προς την διεύθυνση παράδοσης.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι υπάρχει απροσδόκητη έλλειψη σε κάποιο από τα προϊόντα της παραγγελίας ή που κάποιο προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρόνο παράδοσης ή τυχόν σφάλμα στην τιμή κάποιου προϊόντος ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα σε σχέση με τα προϊόντα, τότε η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συνεννοηθεί με τον πελάτη για την τυχόν τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία για διάστημα επτά ημερών τότε η παραγγελία θα εκτελείται κατά το μέρος που υπάρχει διαθεσιμότητα και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο. Εάν ακυρωθεί η παραγγελία, αλλά ο πελάτης έχει ήδη πληρώσει για τα ακυρωθέντα προϊόντα, θα λάβει επιστροφή του αναλογούντος χρηματικού ποσού ατόκως.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται μέσω της συνεργαζόμενων εταιρειών courier speedex και γενική ταχυδρομική.    Η εταιρία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης της παραγγελίας και δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα που εκ φεύγουν από τον έλεγχό της. Η εταιρεία μας ευθύνεται για την προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας στην μεταφορική εταιρεία, από τη δε παράδοση, ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή. Το κόστος μεταφοράς είναι αυτό που ορίζει κάθε φορά η τιμολογιακή πολιτική του κάθε μεταφορέα, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις χρεώσεις αποστολής και οι οποίος δύναται να μεταβάλλει αυτές οποτεδήποτε.

Εάν κατά την παράδοση ο πελάτης δεν βρίσκεται στη διεύθυνση που δήλωσε για να παραλάβει την παραγγελία του, ο μεταφορέας θα αφήσει ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας (και εφόσον το υποστηρίζει η συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία). Ο μεταφορέας θα επιχειρήσει να παραδώσει στον πελάτη το προϊόν, όσες φορές προβλέπεται από την συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία, άλλως αυτό θα παραμείνει στους χώρους του μεταφορέα με ευθύνη και δαπάνη του πελάτη και υπό τους γενικούς όρους φύλαξης του μεταφορέα. Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον πελάτη. Επιπλέον λόγω της φύσης κάποιων προϊόντων, τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν ή είναι ευπαθή ή έχουν σύντομη ημερομηνία λήξης, η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν παραληφθούν από τον πελάτη κατά την ημέρα παράδοσης από δική του υπαιτιότητα. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει δηλώσει πληρωμή με αντικαταβολή και δεν επικοινωνήσει με την εταιρεία μας για την παραλαβή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης, η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτομάτως.

Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε σχέση και με τον τόπο προέλευσης των προϊόντων. Για παραγγελίες εντός Ελλάδος η παράδοση γίνεται συνήθως μέσα σε 2-5 εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της αποστολής. Οι παραπάνω χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και υπόκεινται σε τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα που εκ φεύγουν από τον έλεγχό της εταιρείας, όπως για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη εμπορική κίνηση.

Για παραγγελίες άνω των 150 ευρώ τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν. Για παραγγελίες έως 150 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 4 ευρώ για εντός Αττικής και 5 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα.  Για την υπηρεσία αντικαταβολής υπάρχει επιπλέον χρέωση 3,00 ευρώ. Για αποστολές προϊόντων προς δυσπρόσιτες περιοχές υπάρχει επιπλέον χρέωση 2 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το τελικό κόστος μεταφοράς ανάλογα και με τη διεύθυνση παράδοσης υπολογίζεται στην παραγγελία.

 Στον πελάτη, ο οποίος θα υπογράφει για την παραλαβή,  θα παραδίδεται αντίγραφο του δελτίου αποστολής και του παραστατικού πώλησης.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Τυχόν επιπλέον χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν (πχ. λόγω ειδικής συσκευασίας των προϊόντων) θα αναφέρονται με σαφήνεια κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί, ήτοι με αντικαταβολή κατά την παράδοση των προϊόντων με επιπλέον χρέωση 3,00 ευρώ, είτε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Εφόσον o πελάτης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου της «Eurobank » που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα, οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL (Secure Socket Layer) της Lets Encrypt) δεδομένου ότι διέπονται κατά δήλωση του συνεργάτη μας χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από το πρωτόκολλο PCI/PSS τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής λαμβάνονται μόνον από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής, Ο πελάτης δεσμεύεται ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ακριβή, ότι είναι εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποίησε και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για πληρωμή των προϊόντων.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, συναλλαγές πάνω από 500,00 ευρώ δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά, συνεπώς σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει η επιλογή της αντικαταβολής.

Η εταιρεία μας δέχεται πληρωμές μέσω PayPal λογαριασμούς και διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει τις παραγγελίες μόνο στην διεύθυνση που επιβεβαιώνεται από το λογαριασμό Paypal που έχει καταχωρηθεί. 

Μπορείτε να κάνετε την πληρωμή σας μέσω τραπεζική κατάθεσης
Πληρωμές με έμβασμα γίνονται δεκτές στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: Eurobank
IBAN: GR7402606300000090201192541
Δικαιούχος: The makers OE.

Το ποσό που εισπράτεται στον λογαριασμό της η The Makers OE θα πρέπει να αντιστοιχεί στο ακριβές αντίτιμο της παραγγελίας σας. Τυχόν τραπεζικά έξοδα θα πρέπει να καλύπτονται από τον πελάτη. Παρακαλείστε να αναφέρετε τον αριθμό της παραγγελίας σας στην πληρωμή σας για να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Επίσης, σημειώστε ότι η παραγγελία σας θα διεκπεραιωθεί μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή σας. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως 2 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τη διαδικασία της τράπεζας. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε την επιβεβαίωση της πληρωμής σας στο 
info@themakersathens.gr για την άμεση διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

ΔΩΡΑ

Κατά τη διάρκεια του checkout, έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε αν επιθυμείτε η παραγγελία σας ή κάποια προιόντα της παραγγελίας σας να ετοιμαστούν ως δώρο με επιβάρυνση 3 ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει συσκευασία δώρου και κάρτα αλλαγής του δώρου με οδηγίες επιστροφής σε περίπτωση που ο παραλήπτης επιθυμεί να αλλάξει το δώρο με κάποιο άλλο προϊόν. Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα να δηλώσετε ένα προσωπικό μήνυμα που εσωκλείεται στο δώρο σας σε χειρόγραφη κάρτα. Η απόδειξη της παραγγελίας τοποθετείται εξωτερικά της συσκευασίας δώρου.

Μπορείτε ακόμα να επιλέξετε να στείλετε το δώρο σας απευθείας στον παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία του παραλήπτη στο Πληροφορίες Αποστολής κατά την πληρωμή και θα ειδοποιηθείτε μέσω email όταν ο παραλήπτης λάβει το δώρο σας. Η απόδειξη του δώρου θα σταλεί αποκλειστικά σε εσάς μέσω email.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι με την αγορά σας, τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας και μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αλλαγής είδους, παροχής πιστωτικού υπολοίπου ή επιστροφής χρημάτων. Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, αποκλειστικά  στην εταιρεία στην διεύθυνση Πραξιτέλους 37, Τ.Κ.: 10560, Αθήνα, το αργότερο  εντός 14 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, Τυχόν μεταφορικά έξοδα δεν επιστρέφονται. Προκειμένου να γίνει δεκτή η επιστροφή, όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση με τις ετικέττες και την αρχική τους συσκευασία.

Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν.Τα προς επιστροφή προϊόντα  πρέπει επίσης να συνοδεύονται από την απόδειξη/τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής, προκειμένου η εταιρεία να διεκπεραιώσει εντός ευλόγου χρόνου το αίτημα του πελάτη και την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, η οποία γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την εταιρεία.

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές σε προιόντα κατά παραγγελία και για προϊόντα που έχουν την ένδειξη «ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ» στην περιγραφή τους

H The Makers OE διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί επιστροφές που δεν είναι εξουσιοδοτημένες ή/και δεν αποστέλλονται σύμφωνα με τους όρους επιστροφής που αναγράφονται λεπτομερώς online καθώς και στις οδηγίες που συνοδεύουν την κάθε παραγγελία. Σε περίπτωση μη-εγκεκριμένων ή μη αποδεκτών επιστροφών, τα προιόντα θα επιστρέφονται στη διεύθυνση αποστολής της αρχικής παραγγελίας.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν, η επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος θα γίνεται απευθείας από την εταιρεία ή σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ή με άλλο τρόπο εντός της χρονικής διάρκειας που προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση της υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων λειτουργίας του, για την οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, ότι η εταιρεία δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενη σε ενέργειες του πελάτη.

  • Αλλαγή Είδους: Τα προϊόντα μπορούν να αλλαχθούν με οποιοδήποτε διαθέσιμο διαφορετικό μέγεθος ή είδος. 
  • Έκδοση Πιστωτικού Υπολοίπου: Το πιστωτικό υπόλοιπο πιστώνεται στον λογαριασμό σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία επιστροφής. 
  • Επιστροφή Χρημάτων: Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την στιγμή που τα επιστρεφόμενα είδη παραληφθούν και ελεγχθούν. Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μόνο στην αρχική πιστωτική κάρτα, λογαριαμό Paypal ή τραπεζικό λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για να πληρωθεί η παραγγελία. Ο χρόνος επεξεργασίας ποικίλει ανάλογα την τράπεζα και το είδος της πιστωτικής κάρτας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΩΡΩΝ

Αν έχετε λάβει ένα δώρο από το The Makers και επιθυμείτε να το επιστρέψετε, απλά ακολουθήστε τις οδηγίες της Κάρτας Αλλαγής που περιλαμβάνεται στο δώρο σας. Σημειώστε πως τα δώρα μπορούν να ανταλλάσσονται μόνο με είδη ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Παροχή πιστωτικού υπολοίπου και επιστροφές χρημάτων δεν ισχύουν.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα οφείλει να αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες. Επιπροσθέτως δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας  είναι αληθείς, πλήρεις, ακριβείς και επικαιροποιημένες. Ο πελάτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος για την τέλεση πράξεων, οι οποίες προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν προσβολή , ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου ή θα αποτελούσαν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Επιπροσθέτως  ο πελάτης δεν πρέπει να παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας ή τρίτων.  Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, ή δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Ο πελάτης οφείλει να συμπεριφέρεται καλόπιστα  και να απέχει από κάθε πράξη που αντίκειται στη νομοθεσία ή στα χρηστά ή στα συναλλακτικά ήθη ή μπορεί να βλάψει την εταιρεία ή τρίτους. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία για οποιαδήποτε τυχόν ζημία αυτή υποστεί.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή παρεμβάσεων από την πλευρά των πελατών και χωρίς καμιά εγγύηση, οι δε πελάτες αποδέχονται πως το χρησιμοποιούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Η εταιρεία δεν ευθύνεται ούτε εγγυάται για την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των αναφερομένων πληροφοριών στην παρούσα ιστοσελίδα, όπως για παράδειγμα δεν ευθύνεται για το αν η απεικόνιση των προϊόντων στις φωτογραφίες αποκλίνει από την πραγματική κατάσταση αυτών. Συνακόλουθα η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των πελατών ή τρίτων για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό των πελατών, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα..

Επισημαίνουμε ότι στην παρούσα ιστοσελίδα εμφανίζονται εμπορικά σήματα και επωνυμίες  που αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά σκοπό έχει να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα προϊόντα και με κανέναν τρόπο δεν συνδέονται και δεν υποστηρίζονται από την εταιρεία.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας